កតូបការៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កៈ-តូ ប៉ៈ កា រៈ[kaʔtoopaʔkaaraʔ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យបាលី kata (កត)+ upakāra (ឧបការ) > កតូបការៈ (katūpakāra) ។

នាម[កែប្រែ]

កតូបការៈ

  1. អ្នក​មាន​ឧបការៈ​ធ្វើ​ហើយ ឬ​អ្នក​ធ្វើ​ឧបការៈ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]