កន្ត្រង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

'សូមដាក់សំឡេង និងសំឡេង ។'

វិគីភីឌា

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ត្រង[kɑntrɑɑŋ]

និរុត្តិសាស្ត្រ១[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ត្រង (ន.)> ត+្រ+ង>ក+ន+្ត+្រ+ង>កន្ត្រង ។ (ផ្នត់ដើម)

នាម[កែប្រែ]

កន្ត្រង

  1. ឈ្មោះ​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ​ក្នុង​ពួក​ទន្សង, ត្រកួត ។ (ម. ព. ត្រង ១ ន. ផង) ។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

(ពួកសត្វគោលិក រឺ គោធិក): ទន្សង ត្រកួត ថ្លែន បង្គួយ ជីងចក់ តុកកែ

និរុត្តិសាស្ត្រ២[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ត្រង (កិ.)> ត+្រ+ង>ក+ន+្ត+្រ+ង>កន្ត្រង ។ (ផ្នត់ដើម)

នាម[កែប្រែ]

កន្ត្រង

  1. ប្រដាប់​សម្រាប់​ត្រង​របស់​រាវ
    កន្ត្រង​ប្រហុក, កន្ត្រង​ដូង ។ល។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

កន្ត្រង

  1. ប្រភេទនៃត្រីទឹកសាបម្យ៉ាង ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]