កន្ត្រងប្រេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាព ។ Parambassis wolffii duskyfin glassy perchlet

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ត្រង-ប៉្រេង[kɑntrɑɑŋ-preeŋ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កន្ត្រង+ប្រេង>កន្ត្រងប្រេង ។

នាម[កែប្រែ]

កន្ត្រងប្រេង

  1. ឈ្មោះ​ត្រី​ស្រកា​មួយ​ប្រភេទ រូប​ដូច​ត្រី​កញ្ចាញ់ច្រាស តែ​ធំ​ជាង ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត