កន្ទឹស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ទឹស[kɑntɨh]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ទឹស>ទ+ឹ+ស>ក+ន+្ទ+ឹ+ស>កន្ទឹស ។ (ផ្នត់ដើម)

នាម[កែប្រែ]

កន្ទឹស

  1. កន្ទួល​ដាល​ឡើង​ឃ្មឹល
    ម្រ័ក្សណ៍​រោល​ឡើង​កន្ទឹស​អស់​ទាំង​ខ្លួន។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្ទឹស

  1. ដែលកន្ទួលដាល​ឡើង​ឃ្មឹល

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត