កម្មបទ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(វេយ្យាករណ៍) object (complement), complément d'objet កម្មប្រើជាមួយកិរិយាសកម្ម ដើម្បីឱ្យល្បះមានវេយ្យាករណភាព។ គេចែកកម្មបទជាពីរក្រុម: -កម្មបទផ្ទាល់ -កម្មបទមិនផ្ទាល់ ឧទាហរណ៍: -គោស៊ីស្មៅ (ស្មៅ ជាកម្មបទផ្ទាល់) -ខ្ញុំបានឱ្យសៀវភៅមួយទៅកូនប្រុសខ្ញុំ (ទៅកូនប្រុសខ្ញុំ ជាកម្មបទមិនផ្ទាល់)។