កិកកុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កិកកុក

  1. រំអុក
    កុំ​កិកកុក។ ក្មេង​យំ​កិកកុក ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កិកកុក

  1. រំអុក
    ក្មេង​យំ​កិកកុក។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត