ក្មេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ឬ គុ. ) មនុស្ស ឬ សត្វ​ដែល​មាន​អាយុ​តិច : មនុស្ស​ក្មេង, នៅ​ក្មេង, កាល​ពី​ក្មេង ។