ក្មេង

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ក្មេង
ឡាតាំងយានកម្ម kmeeng
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kʰmeːŋ/


នាម

ក្មេង

( ន. ឬ គុ. ) មនុស្ស ឬ សត្វ​ដែល​មាន​អាយុ​តិច : មនុស្ស​ក្មេង, នៅ​ក្មេង, កាល​ពី​ក្មេង ។