ក៏ដោយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងមូលសទ្ទ ក៏ដោយ
kʿṭoy
ឡាតាំងយានកម្ម kɑdaoy
អ.ស.អ. (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑ.ˈɗaoj/

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ក៏ +‎ ដោយ

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

ក៏ដោយ

  1. ដោយមិនគិតអំពី ដោយមិនអោយលទ្ធផលខុសប្លែកអំពី = ទោះជា
    មនុស្សទោះជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរណាក៏ដោយ ត្រូវមានសិទ្ធិដូចគ្នា។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]