ក្បោះក្បាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក្បោះ+ក្បាយ>ក្បោះក្បាយ។

គុណនាម[កែប្រែ]

ក្បោះក្បាយ

  1. ច្បាស់​លាស់។
    សំដី​ក្បោះក្បាយ, សេចក្ដី​ក្បោះក្បាយ, វោហារ​ក្បោះក្បាយ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

ក្បោះក្បាយ

  1. ដោយច្បាស់​លាស់
    និយាយ​ក្បោះក្បាយ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត