ក្រញាំ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) កញ្ចុំ​ម្រាម​ជើង​ម្រឹគ ឬ បក្សី : អក​ចាប់​ត្រី​ដោយ​ក្រញាំ​ជើង ។
  2. (សិល្បៈ) ក្បាច់ក្រញាំមានរបៀបរាំដោយប្រើម្រាមដៃទាំងប្រាំពត់ប្រឈមរកគ្នាដែលមានលំនាំដូចក្រញាំខ្លា ឬ ក្រញាំឆ្មាជាដើម។
  3. ភូមិនៃឃុំផ្ទះរុង