ក្រឡា

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) លាន;
  2. ឋាន​រាប​មាន​ជា​ខណ្ឌ​ៗ : ក្រឡា​ចត្រង្គ, ក្រឡា​កន្ទេល, ក្រឡា​មង ។ ទី​ដែល​ស្ដេច​ផ្ទំ​ហៅ ក្រឡា​បន្ទំ ឬ ក្រឡា​ព្រះ​បន្ទំ; ទី​ដែល​សម្រាប់​គាល់​ស្ដេច​ហៅ ក្រឡា​គំនាល់ ឬ ក្រឡា​ព្រះ​គំនាល់; ទី​ដែល​ចៅក្រមពិភាក្សា​ក្ដី​ហៅ ក្រឡា​ក្រម
  3. ឃុំនៃស្រុកកំពង់សៀម
  4. ភូមិនៃឃុំអំពិល
  5. ភូមិនៃឃុំប៉ូយ