ក្រេប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ជញ្ជក់ផឹក​តិច​ៗ : ក្រេប​ទឹក ។

( ន. ) ចំនួន​ទឹក​ល្មម​តែ​ក្រេប​បាន : ទឹក​មួយ​ក្រេប, ផឹក​ទឹក​មួយ​ក្រេប ។