ក្រំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រកប, បញ្ចុះ​លោហ​ជាតិ​ផ្សេង​ៗ នឹង​ដែក : ក្រំ​មាស គឺ​យក​មាស​មក​ប្រកប ឬ បញ្ចុះ​នឹង​ដែក ។

( គុ. ) ខ្ទាំ; ស្ងួត​ស្ងប់, អន់; សៅហ្មង : ក្រំ​ខ្លួន, ក្រំ​ចិត្ត, ក្រៀម​ក្រំ