ខាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប៉ែក, ចំណែក; ប្រប, ជិត : ខាង​ស្ដាំ, ខាង​ឆ្វេង; ខាង​កើត, ខាង​លិច; ខាង​ត្បូង, ខាង​ជើង; ខាង​អាយ, ខាង​នាយ; ខាង​យើង, ខាង​គេ ។ល។