ខាង

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ខាង
ឡាតាំងយានកម្ម khaang
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kʰaːŋ/


នាម

ខាង

  1. ប៉ែក, ចំណែក; ប្រប, ជិត : ខាង​ស្ដាំ, ខាង​ឆ្វេង; ខាង​កើត, ខាង​លិច; ខាង​ត្បូង, ខាង​ជើង; ខាង​អាយ, ខាង​នាយ; ខាង​យើង, ខាង​គេ ។ល។