ខាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ខ័ឌ្គ) ។