ខ្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ចតុប្បាទ​សាហាវ រូប​រាង​ដូច​ឆ្មា តែ​ធំ​ជាង តែង​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ បរិភោគ​សាច់ ។ ខ្លា​មាន​ច្រើន​ប្រភេទ​គឺ ខ្លា​ធំ, ខ្លា​រខិន, ខ្លា​ត្រី ។ ខ្លា​មួយ​ប្រភេទ​ទៀត​ខ្មៅ បរិភោគ​ឃ្មុំ​ជា​អាហារ​ហៅ​ថា ខ្លា​ឃ្មុំ ។