គណនា

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ គណនា
សទ្ទតា គៈ-ណៈ-នា
ឡាតាំងយានកម្ម kĕəʼnaʼniə
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kĕəʔnaʔniə/


នាម

គណនា

  1. ការរាប់, ដំណើរ​រាប់​ឲ្យ​ដឹង​ចំនួន ឲ្យ​ឃើញ​ប្រាកដ ជា​ប៉ុណ្ណេះ​ប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ផង​ក៏​បាន : ខ្ញុំ​គណនា​មើល​ទៅ​ឃើញ ថា ... ។