គីឡូម៉ែត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (Kilomètre) រង្វាស់​ចម្ងាយ​មាន​ប្រមាណ​មួយ​ពាន់​ម៉ែត្រ គឺ​ប្រមាណ​ប្រាំ​រយ​ព្យាម ។