ចុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ទម្ងន់​កន្លះ​ហាប : អង្ករ​មួយ​ចុង ។ ខ្នាតខ្មែរបុរាណ ដែលមានទម្ងន់ កន្លះហាប ឬ ៥០ នាឡិ (ប្រហែល ៣០ គីឡូក្រាម)។
  2. ( ន. ) ទីទៃ​ពី​គល់, ពី​ដើម, ពី​ក្បាល : ចុង​ឈើ, ចុង​ស្ពាន, ចុង​ជើង ។
  3. ភូមិនៃឃុំសំបូរ
  4. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍ទី