ចំនួនគត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ពីជគណិត) whole number, nombre entier ចំនួនចាប់ពី ០ ១ ២ ៣... ឡើងទៅ។