ច្រមុះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច្រម៉ុះ ( ន. ) អវយវៈ​នៅ​ចំពី​មុខ​ខាង​លើ​មាត់​មាន​រន្ធ​សម្រាប់​ដក​ដង្ហើម ។