ឆ្អឹង

ដោយWiktionary

( ន. ) អាការៈ​រឹង​ដែល​មាន​ក្នុង​កាយ​សត្វ​លោក ។