ឆ្អឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាការៈ​រឹង​ដែល​មាន​ក្នុង​កាយ​សត្វ​លោក ។