ជាតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជា-តិ ឬ ជាត សំ. បា. ( ន. ) កំណើត; មនុស្ស​ដែល​មាន​សញ្ជាតិ​ផ្សេង​គ្នា : ជាតិ​ខ្មែរ, ជាតិ​ចិន ។ល។