ជីវជាតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជីវៈ-ជាត បា. ( ន. ) (ជីវ + ជាតិ) រស​ជាតិ​សំខាន់​ដែល​មាន​ប្រចាំ​នៅ​ក្នុង​អាហារ​ក្នុង​គ្រឿង​បរិភោគ​គ្រប់​ប្រភេទ សម្រាប់​ទ្រទ្រង់​នូវ​សុខភាព​នៃ​មនុស្ស​និង​សត្វ ។