ជំនឿ

ពីWiktionary

( ន. ) សេចក្ដី​ដែល​គួរ​ជឿ,ការជឿទៅលើអ្វីមួយ