ជំនឿ

ដោយWiktionary

( ន. ) សេចក្ដី​ដែល​គួរ​ជឿ, ដំណើរ​ជឿ ។