ដី

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ដី
ឡាតាំងយានកម្ម dəy
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɗəj/


នាម

ដី

( ន. ឬ គុ. ) ដី​ដែល​សោះ​ឥត​ជី​ជាតិ; ដែល​ឥត​ជី (ប្រើ​តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក) ។