ដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ឬ គុ. ) ដី​ដែល​សោះ​ឥត​ជី​ជាតិ; ដែល​ឥត​ជី (ប្រើ​តាម​ទម្លាប់​ដោយ​ស្រុក) ។