ដែន

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រដ្ឋ, ប្រទេស, អាណា​ខេត្ត​ទាំងមូល​ដែល​នៅ​ក្នុង​អំណាច​ការ​ត្រួត​ត្រា​របស់​រាជការ​សម្រាប់​ផែន​ដី​នីមួយ​ៗ : ដែន​កម្ពុជា (កម្ពុជរដ្ឋ), ដែន​កម្ពុជា​ក្រោម។

  1. (អន្តរជាល,វេប) domain, domaine ក្រុមកុំព្យូទ័រ និង ក្រុមឧបករណ៍ក្នុងបណ្ដាញមួយ ដែលគ្រប់គ្រងដោយ សេវូបករណ៍ ដែលមានច្បាប់និងនីតិវិធីរួម។
  2. (ទូរគមនាគមន៍) សំណុំតម្លៃដែលអាចមានសម្រាប់មូលទិន្នន័យ ដូចជាលេខកូដតំបន់នៃប្រព័ន្ធទូរសព្ទ។