ណារី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មកពីពាក្យសៀម ថា នារី