ណែម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យ. ( ន. ) ឈ្មោះ​ម្ហូប​គោក​មួយ​ប្រភេទ ដោយ​ស្បែក​ជ្រូក​ឬ​លាយ​សាច់​ចិញ្ច្រាំ​មាន​ស្លឹក​រលួស​បាយ ឬ​ស្លឹក​កន្ទួត​ស្រុក, ស្លឹក​ចាព្លូ ខ្ចប់​ជា​មួយ​ផង ទុក​ឲ្យ​ឡើង​បាយ​ស្រា​ជូរ​បន្តិច​ៗ ។