តន្តិភាសា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

កំណត់សម្គាល់ ៖ ពាក្យនេះមានប្រើជើង

ខ្មែរ

មូលសព្ទ

តន្តី +‎ ភាសា

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ តន្តិភាសា
សទ្ទតា ដន់-តិ-ភា-សា
ឡាតាំងយានកម្ម dɑntephiəsaa
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /ɗɑntepʰiəsaː/


នាមអសាធារណ៍

តន្តិភាសា