តម្លឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តំ-ល៉ឹង ( ន. ) ឈ្មោះ​ទម្ងន់​ដែល​ថ្លឹង​មាន​ចំនួន ១០ ជី : មាស​មួយ​តម្លឹង ។ ខ្នាតខ្មែរពីបុរាណ ដែលមានទម្ងន់ ១/១៦ នាឡិ ឬ ១០ ជី ប្រមាណ ៣៧,៥ ក្រាម។ ឧ. មាសពីរតម្លឹង។