តឿ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ទាប, ដែល​ទាប​ណាស់​ប្លែក​ពី​ធម្មតា អស់​ចម្រើន​កម្ពស់​ទៅ​ទៀត​ : មនុស្ស​តឿ ។