ថ្ងាស

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ភាគ​មុខ​មនុស្ស ត្រង់​ខាង​ក្រោម​ជើង​សក់ និង​ខាង​លើ​ចិញ្ចើម ។ អវយវៈ​ដែល​នៅ​ខាង​លើ​ខ្មាស​បុរស​ស្រ្តី ក៏​ហៅ ថ្ងាស ដែរ ។