ថ្លើម

ដោយWiktionary

( ន. ) អាការៈ​ក្នុង​ខ្លួន​មនុស្ស​សត្វ ដែល​ជា​ពួក​ប្រមាត់​បេះ​ដូង ។ ថ្លើម​ធំ (ព. ប្រ.) ចិត្ត​ធំ, ព្រហើន : ឥឡូវ​នេះ​អា​ឯង​ថ្លើម​ធំ​ហើយ​ឥត​កោត​ញញើត​នរណា​ទេ !