ទំនង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដើម​ទង, គន្លង, លំអាន; ន័យ : ធ្វើ​ខុស​ទំនង, គ្មាន​ទំនង, ធ្វើ​ត្រូវ​ទំនង ។