ធម្មតា

ពីWiktionary
  1. ធម្មតា (ធ័ម-មៈ-ដា) ន. (បា.) ប្រក្រតី, អ្វី​ៗ​ដែល​តែង​មានមក, ទំនៀម, ទម្លាប់
  2. ភូមិនៃឃុំខ្វាវ
  3. ភូមិនៃឃុំរនាម