ធម្មតា

ដោយWiktionary

ធម្មតា (ធ័ម-មៈ-ដា) ន. (បា.) ប្រក្រតី, អ្វី​ៗ​ដែល​តែង​មានមក, ទំនៀម, ទម្លាប់