ធ្មេញ

ដោយWiktionary

( ន. ) អាការៈ​ក្នុង​មាត់ សម្រាប់​ខាំ​ទំពា ។