ធ្មេញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាការៈ​ក្នុង​មាត់ សម្រាប់​ខាំ​ទំពា ។