នយោបាយ

ដោយWiktionary

នយោបាយក្នុងភាសាសៀមឬលាវ គេថា ការមឿង រឺ ការស្រុក (កិច្ចការស្រុកទេស) នៈ- បា. ( ន. ) (នយ + ឧបាយ) ឧបាយ​ក្នុង​ការ​ណែនាំ, កល​ល្បិច​ឬ​មេ​គំនិត​ដែល​គេ​ផ្ដើម​ឡើង ដើម្បី​ដឹក​នាំ​ជន​ដទៃ​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​រក​ទី​ដៅ​យ៉ាង​នេះ ឬ​យ៉ាង​នោះ, កិច្ចការ​ដែល​ទាក់ទង​ដោយ​ការ​គ្រប់គ្រង​រដ្ឋ : គប្បី​ដើរ​តាម​មាគ៌ា​នយោបាយ​នៃ​រដ្ឋ​បុរស ។