និយម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

និយំ បា. សំ. ( ន. ) សេចក្ដី​កំណត់, ធម្មតា, ធម្មជាតិ ។ កិ. កំណត់, អនុលោម​តាម ។