ន័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) (នយ) ការ​ណែនាំ; អធិប្បាយ, សេចក្ដី​ពន្យល់; ហេតុ, ទំនង, លំនាំ... : គួរ​អ្នក​យល់​តាម​ន័យ​នេះ​ចុះ ព្រោះ​ត្រឹមត្រូវ​គួរ​យល់​បាន​ហើយ ។