បណ្ណាល័យ

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ បណ្ណាល័យ
សទ្ទតា ប៉័ន-ណា-ល៉ៃ / ប័ន-ណា-ល៉ៃ
ឡាតាំងយានកម្ម pannaalay, bannaalay
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /pannaːlaj/ ~ /ɓannaːlaj/


នាម

បណ្ណាល័យ

  1. បា.; សំ. (បណ្ណាលយ; បណ៌ាលយ) ផ្ទះ​ឬ​ទី​កន្លែង​សម្រាប់​តម្កល់​ទុក​នូវ​សៀវភៅ, គម្ពីរ, ក្បួន​ច្បាប់​ផ្សេង​ៗ : ខ្ចី​សៀវភៅ​ពី​បណ្ណាល័យ, គប្បី​យក​សៀវភៅ​ដែល​ខ្ចី​ទៅ​ជូន​បណ្ណល័យ​វិញ​តាម​កំណត់​ច្បាប់ ។