ប៉េងប៉ោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​ដើមទាប​មួយ​ពួក​​ជាដំណាំ​ក៏​មាន ដុះ​ឯង​ក៏​មាន​, ផ្លែ​ប្រើ​ជា​បន្លែ​ជាដើម ។