ប្រធាន

ដោយWiktionary

សំ.; បា. ( ន. ) (បធាន) មេ, អ្នក​ដែល​ជា​មេ​លើ​គេ, ដែល​ជា​ធំ​ជាង​គេ : ប្រធាន​រដ្ឋសភា, ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ព្រះ​រាជាណាចក្រ; អ្នក​ណា​ជា​ប្រធាន​លើ​អស់​មនុស្ស​ទាំង​នេះ ? ។ ព. វ. ពាក្យ​ដែល​ជា​ធំ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​អំពើ ដូច​ជា ស្មៀន សរសេរ សំបុត្រ; ស្មៀន ជា ប្រធាន, សរសេរ ជា កិរិយា, សំបុត្រ ជា អំពើ​ដែល​គេ​ត្រូវ​សរសេរ ។ គុ. ដែល​ខ្ពស់​បំផុត, ឧត្តម​ក្រៃលែង, ចម្បង ។ ន. ព្យាយាម, ការ​ខំ​ប្រឹងប្រែង ។ ព្រះ​ប្រធាន (ម. ព. ជីវ៍ “ព្រះ​ជីវ៍”) ។