ប្រវត្តិ

ដោយWiktionary

(ម. ព. បវត្តិ, ប្រព្រឹត្តិ) ។