ផោម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ខ្យល់​ដែល​ចេញ​ចាក​វច្ចមគ្គ គឺ​ខ្យល់​ដែល​ចេញ​មក​តាម​ទ្វារ​ធំ​ឬ ទ្វារ​បាត (ព. សា.; ព. រ. ហៅ ដំណើរ​ខ្យល់, ដំណើរ​ខ្យល់​ក្រោម) ។ ឈ្មោះ​វល្លិ​មួយ​ប្រភេទ​មាន​ក្លិន​ស្អុយ​ក្រពុល​ខ្មោះ : វល្លិ​ផោម (ព.សា.; ព. រ. ហៅ​ជា​ភាសា​បាលី​ថា បូតិលតា; ម. ព. នេះ​ផង) ។

( កិ. ) ចេញ​ផោម ឬ​បញ្ចេញ​ផោម (ព. សា.; ព. រ. ហៅ ដើរ​ខ្យល់ ឬ ផាយ​ខ្យល់) ។