ផ្ចិត

ដោយWiktionary

( ន. ) អវយវៈ​ត្រង់​ពាក់​កណ្ដាល​ពោះ ។

  1. ប៉ែក​ដែល​ជា​សូន្យ​ត្រង់​ពាក់​កណ្ដាល : ផ្ចិត​ភូមិ, ផ្ចិត​ផែន​ដី (គួរ​ប្រយ័ត្ន កុំ​និយាយ ផ្សិត) ។
  2. (ធរណីមាត្រ) centre/center ចំណុចដែលមានចម្ងាយស្មើទៅនឹងចំណុចត្រូវគ្នានៃរូបធរណីមាត្រពីរដែលឆ្លុះគ្នា។