ផ្ចិត

ដោយWiktionary

( ន. ) អវយវៈ​ត្រង់​ពាក់​កណ្ដាល​ពោះ ។ ប៉ែក​ដែល​ជា​សូន្យ​ត្រង់​ពាក់​កណ្ដាល : ផ្ចិត​ភូមិ, ផ្ចិត​ផែន​ដី (គួរ​ប្រយ័ត្ន កុំ​និយាយ ផ្សិត) ។