ពិន្ទុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( ន. ) (វិន្ទុ ឬ ពិន្ទុ; វិន្ទុ) តំណក់; ចំណុច​តូច​នេះ (.); រង្វង់​មូល​តូច​នេះ (ំ) គឺ​និគ្គហិត ឬ​ដែល​ហៅ​តាម​ពាក្យ​សាមញ្ញ​ថា ដំ​លើ ។ ប. សំ. សំខ្យា​មាន​ចំនួន​មួយ​រយ​សែន​អក្ខោភិនី ។ លេខ​ដែល​សរសេរ​ជា​ចំនួន​សម្រាប់​លើក​តម្លៃ​នៃ​ថ្វី​ដៃ​ការងារ​ឬ​ការ​សិក្សា : ឲ្យ​ពិន្ទុ​ដល់​សិស្ស, បាន​ពិន្ទុ​តិច​ជាង​គេ ។ ១០ ស្វ័យគុណ ៤៩