ពិល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច្រ. និ. ពឹល ( គុ. ) ដែល​ចាំង​ខ្លាំង​មើល​ពុំ​ច្បាស់; ប្រើ​ជា កិ. ក៏​បាន : ពិល​ភ្នែក ។ ន. កែវ​ឆ្លុះ​ដោយ​មាន​ថ្ម​ពិល (បារ. Pile) ។