ពីងពាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ល្អិត​មួយ​ពួក មាន​ជើង​វែង​ៗ, ជា​សត្វ​មាន​ពិស, ចេះ​បញ្ចេញ​សរសៃ​ឆ្មារ​ពី​គូទ​ព័ទ្ធ​ត្រដាង​ប្រទាក់​ជា​ក្រឡា​សំបុក ហៅ​ថា មង ក៏​បាន, ហើយ​តោង​នៅ​ត្រង់​ពាក់​កណ្ដាល​សំបុក ចាំ​ចាប់​សត្វ​ល្អិត​មាន​រុយ​ជាដើម​ដែល​មក​ប៉ះ​ជាប់​នឹង​មង​នោះ​ជា​ចំណី : សំបុក​ពីងពាង, ពីងពាង​ពាក់​មង, សរសៃ​ពីងពាង ។