ព័ត៌មាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តាម​សំឡេង​អក្សរ​ថា ព័តតៈម៉ាន, តាម​ទម្លាប់​ថា ព័រដ៏មាន សំ​ក្ល.; សំ.;បា. ( ន. ) (វត៌មាន; វត្តមាន “កាល​ឬ​សម័យ​ដែល​កំពុង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ”) ប្រព្រឹត្តិ​ការណ៍, ដំណឹង​ផ្សេង​ៗ​ក្នុង​បច្ចុប្បន្ន, បច្ចុប្បន្ន​កាល : គេ​បាន​ឲ្យ​ព័ត៌មាន​មក​ថា...; ស្ដាប់​ព័ត៌មាន​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៃ​វិទ្យុ​ជាតិ ។ សារ​ព័ត៌មាន (សារ៉ៈព័រដ៏មាន) ព័ត៌មាន​មាន​សារៈ គឺ​កាសែត​ដែល​ប្រាប់​ដំណឹង​គួរ​អាន​គួរ​ដឹង ។

  1. (វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ) information ទិន្នន័យដែលបានរៀបចំក្នុងកុំព្យូទ័រតាមវិធីសាស្ត្រណាមួយប្រកប ដោយន័យអាចយល់បាន និង ងាយស្រួលហៅយកមកប្រើ។